RIadiace Systémy

V rámci riadiacich systémov poskytujeme ich kompletné dodávsky od najnižšej úrovne riadenia (snímacie zariadenia, jednoúčelové zariadenia, PLC) až po úroveň dispečerských staníc s prepojením na podnikové informačné systémy. Pri realizácii dodávok používame prevažne riadiace a informačné systémy z výrobného programu firmy SIEMENS. V požadovaných prípadoch zabezpečujeme aj dodávky systémov od iných výrobcov.

K dodávkam zabezpečujeme:

 • projektovanie,
 • programovanie,
 • poradenstvo,
 • konzultácie,
 • kompletizáciu skríň rozvádzačov,
 • uvedenie do prevádzky,
 • poskytovanie záručného a pozáručného servisu

SIEMENS

Pri realizácii dodávok používame riadiace a informačné systémy z výrobného programu firmy SIEMENS SIMATIC. V požadovaných prípadoch zabezpečujeme aj dodávky a realizáciu systémov od iných výrobcov.

SIMATIC S7-200 – Kompaktné, cenovo prístupné riešenie pre úlohy aizácie v najnižšom rozsahu výkonov.

 • umožňuje individuálne rozširovanie výkonu,
 • integrované impulzné výstupy pre riadenie krokových motorov a pulzno šírkovú moduláciu,
 • výkonná sada inštrukcií rieši rýchle a komfortne aj komplexné úlohy.

Doplnky: dvojbodové rozhranie PPI, sieťové rozhranie Profibus DP, ochrana heslom, textový displej a operátorské panely umožňujú komfortnú obsluhu a sledovanie.

SIMATIC S7-300 – Individuálne riešenie pre extrémne rýchle procesy alebo pre aizačné úlohy, ktoré navyše môžu obsahovať aj úlohy spracovania dát.

 • vysoký počítačový výkon
 • viacbodové rozhranie MPI a možnosť zapojenia do sietí SIMATIC NET
 • Integrované funkcie
 • rozsiahle možnosti diagnostiky
 • ochrana heslom
 • komfortná pripojovacia technika a neobmedzené zostavy zásuvných modulov
 • redukcia priestoru a nákladov
 • služby rozhrania človek – stroj (HMI)SIMATIC S7-400 – Výkonné PLC pre aizačné úlohy v strednom a hornom rozsahu výkonov. Robustné, zapuzdrené moduly odolávajú aj drsnému priemyselnému prostrediu. Prevádzka bez ventilátora redukuje nároky na inštaláciu, moduly možno zasúvať a vyťahovať aj počas prevádzky S7-400.

SIMATIC HMI – Pre dokonalý prehľad o riadenom procese je k dispozícii kompletná ponuka systémov pre obsluhu a sledovanie pod označením SIMATIC HMI.

Pre bližšie informácie o dodávkach riadiacich systémov nás kontaktujte.

OMRON CJ1M

Modulárne všestranne použiteľné výkonné PLC bez základovej dosky. Vďaka širokému sortimentu procesorových jednotiek, je použiteľné pre riadenie malých , stredných i rozsiahlych strojov a technológií.

 • rada CJ1M s integrovaným riadením 2 pohonov (10 x IN, 6 x OUT)
 • Lacné varianty CJ1M pre nenáročné aplikácie
 • Plne funkčne kompatibilný s radou CS1, vzájomná prenesiteľnosť programov medzi CS1 a CJ1
 • Miniatúrne rozmery (výška=90mm), vhodné pre malé rozvádzače
 • Viacúlohové programovanie, až 256 cyklických programov, 256 programov pre obsluhu prerušení
 • Modulárne skladanie CPU a I/O jednotiek (max. 10), možnosť rozšírenia až 3-mi rozširujúcimi zostavami prepojenými káblom až 12m.
 • Slot pre kartu CompactFlash pre uloženie programu, údajov a dátových súborov. Inštrukcie pre prácu so súbormi.
 • Rozšírený inštrukčný súbor (FOR-NEXT, inštrukcie pre efektívnu prácu s textovými reťazcami, aritmetické inštrukcie v pohyblivej rádovej čiarke, adresácia pomocou index registrov, reťazenie bitových inštrukcií, reakcie na up/down hranu atď.)
 • Sériová komunikácia RS232/485 s užívateľsky definovaným protokolom
 • I/O moduly so skrutkovými svorkami alebo viacbodové (32,64 bitov) s konektorom
 • Analógové viackanálové moduly

PLC ROCKWELL

ControlLogix je modulárny riadiaci systém, využívajúci na svojej vnútornej zbernici revolučnú architektúru producent / spotrebiteľ. To znamená, že jednotky, ktoré majú k zbernici úplne rovnocenný prístup, sa rozlišujú podľa toho, či dáta produkujú alebo ich spotrebovávajú.

ControlLogix možno charakterizovať popisom nasledujúcich atribútov:

 • vnútorná zbernica ControlBus s architektúrou producent/spotrebiteľ, zaisťujúca inteligentnú a efektívnu výmenu dát medzi modulmi
 • možnosť osadiť viac procesorov do jedného rámu
 • ľubovoľná pozícia všetkých jednotiek
 • možnosť výmeny všetkých jednotiek pod napätím (RIUP-Replace/Insert Under Power)
 • hlásenie chýb na úrovni modulov vrátane diagnostiky čidiel
 • časové vzorky dát – moduly môžu dáta vybaviť časovou značkou (systémové hodiny)
 • všetky moduly sú plne softwarovo nastaviteľné s hardwarovou a softwarovou diagnostikou

LMS

Monitorovací a riadiaci systém LMS je dispečersky systém pre riadenie, monitorovanie a vyhodnocovanie technologických procesov vyvinutý firmou APC CONTROLS. Hlavnými funkciami sú aizácia technologického procesu, vizualizácia, dispečérske riadenie technológie, riešenie mimoriadnych situácii, tlač plniacich listov, tlač protokolov, archivácia udalostí, komunikácia s inými informačnými systémami. Hlavnou výhodou monitorovacieho a riadiaceho systému LMS je jeho modularita. To umožňuje zostaviť systém presne „na mieru” podľa požiadaviek zákazníka. LMS môže teda podľa potreby zaisťovať len niektoré funkcie, napríklad len evidenciu výdaja paliva, alebo naopak komplexné aizované riadenie celého skladu.

Control web

 • Programový systém rychlého vývoja aplikacií pre priemysel, labolatóriá, školy,…
 • Vizualizácia a riadenie technologických procesov v reálnom čase
 • Most mezi technologiou a informačným systémom podniku
 • Rozhranie človek-stroj
 • Priame riadenie strojov a technológií
 • Simulácia, výskum, vývoj a výuka

Podpora hardware

 • Control Web je dôsledne navrhovaný ako systém nezávislý na hardware
 • S patričným ovladačom komunikuje s akýmkoľvek priemyselným zariadením
  • PLC: Siemens, Mitsubishi, Omron, Teco, Allen-Bradley, ABB, Honeywell, …
  • I/O moduly (DataLab IO, ELSACO, ADAM, …)
  • meracie karty (Advantech, Axiom, Tedia, …)
  • „virtuálne” zariadenie, napr. WWW server apod.
  • Architektura ovladačov je otvorená a podrobne dokumentovaná, každý môže implementovať vlastný ovladač
 • Podpora otovrených protokolov
  • ASCII komunikácia po sériovej linke
  • OPC Data Access
  • DDE / NetDDE, FastDDE
  • Zachovánie spätnej kompatibility s DDE servermi
  • GSM modemy, SMS správy
  • HTTP prístup k WWW serverom
  • Modicon Modbus, Modbus/TCP …
 • Podpora otvorených štandardov
  • Široká interoperabilita vďaka podpore štandardných protokolov a formátov dát
  • TCP/IP, HTTP, HTML (Ethernet, WiFi, dial-up, …)
  • ODBC / SQL
  • COM / ActiveX
  • OPC (OLE for Process Control)
  • GSM / GPRS
  • DDE, NetDDE
 • Schopnosť práce v distribuovanom prostredí Control Web Runtime
  • Aplikácie Control Web dokážu sdielať data po sieti, volať vzdialené metody apod.
  • Dáta môžu byť zielané za úČelom zálohovania (synchronizácia dát, vzidialený prístup)
  • Prístup k aplikacii cez WWW browser („tenký klient”)
  • Control Web obsahuje zabudovaný HTTP server a dokáže vytvárať dynamické aplikácie založené na WWW technológiach, sprístupňované prostredníctvom štandardných WWW prehliadačov
  • Je možné vytvárať serverové aplikácie pre klientov na plnohodnotných PC i na mobilných telefonoch
  Istota do budúcnosti

  Control Web spoľahlivo pracuje i na pre-alfa verziach operačného systému s kódovým názvom Windows Longhorn.

Kamerové videnie

Poskytujeme návrh, dodávky a implementáciu systémov strojového videnia (preimyselné kamerové systémy).

 • Určovanie polohy produktov (napr. pre navádzanie robota) a podobne.
 • Možnosť napojenia na existujúce systémy evidencie výrobkov (aizované párovanie fotiek s konkrétnym výrobkom)
 • Priemyselné kamery s vysokým rozlíšením
 • Realizácie podľa požiadaviek zákazníka
 • Výstupná kontrola prítomnosti dielov
 • Výstupná kontrola správnosti etikiet
 • Foto evidencia všetkých výrobkov
 • Kontrola kvality čiarových kódov
 • Kontrola kvality súčiastok
 • Snímanie kódov – identifikácia
 • Rozpoznávanie objektov
 • Analýza obrazu

Telemetrické riadiace systémy

PavCo dodáva pre riadenie vodárenskych a kanalizačných sietí telemetrické riadiace systémy na báze monitorovacieho riadiaceho systému ControlWeb a komunikačného systému Morse.

Typické aplikácie vo vodárenstve

 • Telemetrické riadenie sietí
 • Riadenie úpravní a čistiareň vôd
 • Riadenie chemických procesov
 • Riadenie mechanických procesov (filtrácia)
 • Riadenie kumulácie a čerpania
 • Monitorovanie kvality vody
 • Monitorovanie a regulovanie tlaku
 • Ovládanie čerpadiel
 • Vyhľadávanie únikov
 • Sledovanie a minimalizácia spotreby elektrickej energie

Vodárenský riadiaci systém má hrierarchickú Štruktúru, ktorej základom je centrálny dispečing a telemetrické stanice inštalované na jednotlivých objektoch alebo priemyselné ay pre riadenie veľkých technologických celkov. Prenos dát prebieha pomocou rádiových dátových sietí, GMS, modem alebo Ethernet.

Komunikačný systém MORSE

Morse je paketový komunikačný systém určený pre prenosi dát na rádiových kanáloch v pásmach 140 až 900 MHz.

 • overená funkčnosť a spoľahlivosť na veľmi rozsiahlych sieťach (SPP viac ako 1300 koncových rádiomodemov)
 • možnosť spoločnej prevádzky s inými rádiovými dátovými sieťami – vyšší počet portov umožnuje jednoducho routovať na dispečing dáta z rádiovej siete od iného dodávateľa bez potreby výrazných softwarových alebo hardwarových zásahov do existujúcej štruktúry dispečingu
 • vyšší počet komunikačných portov na každom rádiomodeme vrátane Ethernetu. Z každého portu je možné prenášať dáta z rôznych aplikácii (technológia, zabezpečovacie zariadenia, statické obrázky a pod.)
 • diagnostika po sieti – u MORSE systému je možné manuálne alebo aicky (pomocou dohľadového SW RANEC) priebežne sledovať a kontrolovať kvalitu prenosov, optimalizovať sieť a včas reagovať na zhoršenie vlastností spojov, skôr ako dôjde k strate spojenia. Diaľkovým servisným zásahom je možné objaviť príčiny väčšiny porúch, rozhodnúť či je závada v komunikačnej sieti, či v pripojenom zariadení a prevažnú časť závad rýchlo a lacno odstrániť. V HW komponentoch systému MORSE sú záznamy obsahujúce vyčerpávajúce informácie o prevádzke, stave prenosových kanálov, rušenie a podobone. Typicky 3 dni späť.
 • diaľkový dohľad – možnosť vykonávať diagnostickú a servisnú činnosť po dohode externe cez internet
 • rozptýlená inteligencia – všetky body rádiovej siete sú rovnocenné, nie je potrebné budovať nákladné riadiace centrum. Každý bod siete môže slúžiť zároveň ako retranslačný bod.
 • antikolízny systém – možnosť individuálneho riešenia prístupu na kmitočet vrátane priorít. Možnosť budovať systémy so spontánnymi (kolíznymi) stanicami, teda nie len master-slave
 • rýchlosť prepínania príjem/vysielanie menšia ako 2 ms.
 • Je možné predchádzať poruchám, prípadne ich odstraňovať diaľkovo z dispečingu, čím sa zníži potreba výjazdov na poruchy a zároven klesajú náklady prevádzkovateľa siete.

Riadiaci a monitorovací systém ControlWeb

 • trvalá prevádzka – systém ControlWeb je určený pre trvalú a spoľahlivú prevádzku 24 hodín, 7 dní v týždni (systém je nasadený v kritických prevádzkach JE Dukovany, Škoda Mladá Boleslav, …)
 • škálovateľnosť – systém ControlWeb nemá vnútorné obmedzenia týkajúce sa počtuc komunikačných kanálov, počtu pripojených PLC, počet meraných bodov a podobne. (rádovo 10.000 kanálov na jeden počítač)
 • schopnosť práce v distribuovanom prostredí aplikácie ControlWeb dokážu zdielať dáta po sieti, volať vzdialené metódy a podobne. Dáta môžu byť zdielané za účelom zálohovania (synchronizácia dát, vzdialený prístup), prístup k aplikácii cez WWW browser, obsahuje zabudovaný HTTP server a dokáže vytvárať dynamické aplikácie založené na WWW technológiach, je možné vytvárať serverové aplikácie pre klientov na plnohodnotných PC i mobilných telefónoch
 • vizualizácia – zobrazenie technologických schém, grafov, ovladacích prvkov a larmov v 2D vektorovej s bitmapovej grafike a v 3D grafike
 • podpora otvorených protokolov a štandardov TCP/IP, OPC Data Access, ODBC/SQL, GSM/GPRS, DDE, SMS správy, HTTP prístup k WWWW serverom.