Elektrokomponenty
a elektrozariadenia

 • ističe
 • relé
 • oddelovače
 • prepäťové ochrany
 • prúdové ochrany
 • bleskozvody
 • komponenty aizácie (PLC, PC katry …)
 • káble

Zabezpečujeme elektromontážne činnosti v rozsahu nn v technologických a priemyselných celkoch vrátane prác vo výbušnom prostredí a prostredí s nebezpečím požiaru, vrátane dodávok jednolivých elektrokomponentov, v prípade potreby aj samostatné dodávky elektrokomponentov a elektrozariadení ako sú:

Zverenú zákazku zabezpečujeme v zmysle platných STN od návrhu optimálneho technického riešenia cez projektovú dokumentáciu a realizáciu až po vykonanie revízie elektrického zariadenia alebo celku, vrátane zabezpečenia úradnej skúšky Technickou inšpekciou.

Rozsah vykonávaných činností:

 • výroba rozvádzačov
 • elektroinštalačné práce
 • silové technologické prívody
 • riadiace a ovládacie obvody technických zariadení
 • montáž meracej a regulačnej techniky
 • dodávka a montáž rozvádzačov elektro a MaR
 • montáž bleskozvodov
 • revízie elektroinštalácie a bleskozvodov vrátane priestorov s nebezpečím výbuchu
 • záručný a pozáručný servis
Predošlé
Ďalšie