GDPR & Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PavCo, s. r. o. pri spracovaní a uchovávaní osobných údajov má vo vzťahu k dotknutým osobám zadefinované postupy, ktoré vychádzajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ako aj zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

ÚčelSpracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy.
Právny základ– zmluva
Zoznam osobných údajovtitul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a ďalšie údaje nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy

ÚčelEvidencia uchádzačov o zamestnanie.
Právny základ– súhlas dotknutej osoby
Zoznam osobných údajovtitul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise a v motivačnom liste

ÚčelMonitorovanie priestorov prevádzkovateľa.
Právny základčl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zoznam osobných údajovvideonahrávka z monitorovaného priestoru

Osobné údaje sú umiestnené v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú v zabezpečených priestoroch spoločnosti. Spracúvané osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ to zákon výslovne nevyžaduje.

Osobné údaje získané v súvislosti s poskytovaním služieb sa uchovávajú v zmysle osobitných zákonov a predpisov. Po tomto období sú osobné údaje nezvratne zničené.

Súhlasy, ktoré poskytol uchádzač o zamestnanie sa uchovávajú po dobu 1 roka. Následne po tomto období sú životopisy nezvratne zničené.

Pokiaľ by boli akékoľvek osobné údaje nesprávne, alebo neúplné, môže dotknutá osoba požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie.

Požiadavku na prístup k osobným údajom je možné vybavovať nasledovne:

  • e-mailom na adrese: info@pavco.sk
  • poštou na adresu: PavCo, s. r. o., Súkennícka 36, 971 01 Prievidza

Dotknutá osoba má právo získať do 30 dní od podania žiadosti prostredníctvom schváleného formulára „Žiadosť o prístup k osobným údajom” potvrdenie o tom, či sa o nej spracúvajú osobné údaje, získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

  • účele spracúvania osobných údajov
  • kategórii spracúvaných osobných údajov
  • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné
  • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
  • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov
  • práve podať návrh na začatie konania
  • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
  • existencii aizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch bude dotknutej osobe poskytnutá informácia najmä o použitom postupe, o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania