ZVÁRAČSKÁ ČINNOSŤ

Ponúkame výkon zváračských prác a tepelného delenia materiálov nametódy zvárania 111, 135, 141 pre skupiny prídavných materiálov FM1 až FM6 a metódy zvárania 311 pre skupinu prídavného materiálu FM1, FM2.

Tieto činnosti vykonávajú pracovníci so skúškami v zmysle SNT EN ISO 9606-1. PavCo tiež ponúka pracovnú činnosť zvárač-zámočník so základnými skúškami podľa STN 05 07 05 na metódy zvárania Z-E1, Z-E3, Z-G1, Z-M1, Z-M3, Z-M1D, Z-T1, Z-T3, Z-T7, DG2, D-E4.

Zabezpečujeme poradenské, konzultačné a kontrolné činnosti v oblasti zvárania vyškolenými pracovníkmi s kvalifikáciou IWE (Medzinárodný zváračský inžinier) a v oblastiach strojnej technológie. Zároveň ponúkame:

 • výkon zváračských prác – zváranie potrubí, konštrukcií, plechov a tepelného delenia materiálov
 • montážne, demontážne a prípravné práce na strojnej technológii
 • dodávky profilov, rúr, plechov, tesnení, armatúr a iného strojného sortimentu
 • dodávky zváracích, brúsnych a prídavných materiálov
Predošlé
Ďalšie

ELEKTROINŠTALAČNÁ

Zabezpečujeme elektromontážne činnosti v rozsahu nn v technologických a priemyselných celkoch vrátane prác vo výbušnom prostredí a prostredí s nebezpečím požiaru.

Zverenú zákazku zabezpečujeme v zmysle platných STN od návrhu optimálneho technického riešenia cez projektovú dokumentáciu a realizáciu až po vykonanie revízie elektrického zariadenia alebo celku, vrátane zabezpečenia úradnej skúšky Technickou inšpekciou.

Rozsah vykonávaných činností:

 • elektroinštalačné práce
 • silové technologické prívody
 • riadiace a ovládacie obvody
 • technických zariadení
 • montáž meracej a regulačnej techniky
 • dodávka a montáž rozvádzačov elektro a MaR
 • montáž bleskozvodov
 • revízie elektroinštalácie a bleskozvodov vrátane priestorov s nebezpečím výbuchu
 • záručný a pozáručný servis

AUTOMATIZAČNÁ

Spoločnosť PavCo poskytuje kompletné dodávky riadiacich systémov od najnižšej úrovne riadenia (snímacie zariadenia, jednoúčelové zariadenia, PLC) až po úroveň dispečerských staníc s prepojením na podnikové informačné systémy. Pri realizácii dodávok používame prevažne riadiace a informačné systémy z výrobného programu firmy SIEMENS. V požadovaných prípadoch zabezpečujeme aj dodávky systémov od iných výrobcov.

Realizáciu projektov zabezpečujeme prostredníctvom vlastného SW tímu, ako aj vyškolenými externými pracovníkmi.

Zabezpečujeme:

 • projektovanie
 • programovanie
 • poradenstvo
 • konzultácie
 • kompletizáciu skríň rozvádzačov
 • uvedenie do prevádzky
 • školenie obsluhy
 • prípravu dokumentácie
 • poskytovanie záručného a pozáručného servisu

INTERNÁ A SKLADOVÁ LOGISTIKA

Nové skladové dispozície (pre existujúce i budúce priestory) – navrhujeme sklady pre logistické spoločnosti, ale i pre výrobné a obchodné spoločnosti a to od konceptu usporiadania, spôsobu riešenia, pokrytia manipulačnou technikou, WMS riadenie až po detailný návrh riešenia, výber dodávateľov, samotnúrealizáciu.

Riešenie skladovej kapacity už existujúcich priestorov, teda zmenou skladovacích systémov hľadáme odpovede na možnosti zvýšenia počtu skladovaných jednotiek, alebo zvýšenia obrátky, alebo zefektívnenia vykonávania činností.

Riešenie koncepčných logistických systémov. Na základe podnikovej stratégie a cieľov navrhujeme spoločne so zákazníkom celý logistický koncept, tzn. od prijatia objednávky po expedíciu konečnému zákazníkovi, cez plánovanie a riadenie výroby, internú logistiku, skladovú logistiku, po monitoring dopravy.