PavCo, s.r.o.

Súkennícka 283/36

971 01 Prievidza

IČO: 52 487 415

DIČ: 2121062603

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo: 38685/R  

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky platia pre spoločnoť PavCo s.r.o., konkrétne webstránku www.pavco.sk prevádzkovanom spoločnosťou PavCo, s.r.o.

1.2  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je obchodná firma PavCo, s.r.o. a kupujúceho.

1.3  Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je  zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb. ako aj súvisiacimi predpismi.

1.4  Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm.   a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 5 a 6 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 2

Uzavretie zmluvy

2.1  Objednávka kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Prílohou potvrdenia objednávky je aktuálne znenie VOP. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2.2  Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

2.3  Tieto obchodné podmienky, rovnako ako reklamačný poriadok, sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

2.4  Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch : tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie Kúpnej zmluvy nedôjde.
Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Článok 3

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

3.1  V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.  Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.


3.2  Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu:


PavCo, s.r.o.

Súkennícka 283/36

971 01 Prievidza

3.3  Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

3.4  Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. 

3.5  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 

3.6  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote aicky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Článok 4

Ochrana osobných údajov

4.1 Prevádzkovateľ informačného systému spoločnosť PavCo, s.r.o., Súkennícka 283/36 Prievidza 971 01, IČO: 52 487 415 poskytuje a spracúva osobné údaje v súlade s nariadením  EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej len „Nariadenie GDPR“), zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“) a ďalšími osobitnými právnymi predpismi, na základe účelov stanovených prevádzkovateľom.

4.2 Príjemcami osobných údajov sú najmä orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, tretie subjekty, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (najmä súdy, polícia a pod.), zamestnanci prevádzkovateľa, zmluvní partneri prevádzkovateľa a ďalšie osoby, poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

4.3 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

4.4 Osobné údaje nebudú použité na aizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

4.5 Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, najdlhšie po dobu povinnej archivácie údajov vyplývajúcich z osobitných predpisov a/alebo archivačného poriadku prevádzkovateľa.


Článok 5

Platobné podmienky

V súčasnej dobe môžete platiť nasledovnými spôsobmi:

5.1  Bankovým prevodom – na základe proforma faktúry, platba sa robí vopred na účet spoločnosti IBAN: SK60 1100 0000 0029 4507 3945 a tovar Vám je následne doručený už bez akýchkoľvek ďalších poplatkov po pripísaní peňazí na náš účet.

5.2  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Predávajúci vždy pri potvrdení objednávky potvrdí taktiež platnosť ceny objednaného tovaru. V prípade, že bude predávajúcim nahlásená cena vyššia ako je uvedená na objednávke, môže kupujúci novú cenu prijať alebo zrušiť objednávku. V prípade, že je nová, platná cena nižšia ako je cena uvedená na objednávke, bude tovar kupujúcemu dodaný za aktuálnu (nižšiu) cenu.

Článok 6

Dopravné podmienky

6.1  Podľa taríf kuriérskej služby

6.2  Osobný odber kupujúcim

Kupujúci si môže tovar prevziať:

  • v Prievidzi na adrese: Košovská cesta 24, 971 01 Prievidza

Článok 7

Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis

7.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom  znení. Predávajúci poskytuje na tovar záruku pre fyzické osoby v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov a pre právnické osoby (s.r.o., a.s. a iné) v trvaní dvanásť (12) mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

7.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

7.3 V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady v sídle Predávajúceho.

7.4 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

7.5 V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu v nákupnej cene tovaru v deň nákupu.

7.6 Reklamácia bude odôvodnene zamietnutá a výrobok bude kupujúcemu vrátený, pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

8.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

8.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva.