Etický kódex

Spoločnosť PavCo, s.r.o. sa chce stať otvorenou, modernou a prosperujúcou spoločnosťou orientovanou na zákazníka. Preto našim úsilím je byť podnikateľským subjektom, ktorý koná vždy v súlade so zákonom a etikou, ktorý je spoľahlivým, zodpovedným a dôveryhodným obchodným partnerom.

Etický kódex PavCo, s.r.o. je verejným záväzkom každého zamestnanca a jeho partnerov ku všetkým, s ktorými prichádza do styku vo svojej podnikateľskej činnosti. Jeho rešpektovanie a dodržiavanie všetkými zamestnancami je nevyhnutnou podmienkou zvyšovania kvality práce, otvorenej a slušnej komunikácie.

Je to základný dokument pre formovanie firemnej kultúry našej spoločnosti. Vychádza z našej vízie a hodnôt, cielene podporuje našu obchodnú stratégiu.

Spoločnosť PavCo, s.r.o.vyžaduje, aby si každý zamestnanec a jeho partner plnil všetky svoje povinnosti v súlade s deklarovanými princípmi podnikateľskej etiky a všetkými právnymi predpismi. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa musia všetci zainteresovaní poznať a dodržiavať všetky nižšie uvedené zásady správania sa na pracovisku.

Veríme, že etický kódex sa stane prirodzenou súčasťou všeobecne platných pravidiel správania sa, že prinesie zvýšenie kvality poskytovaných služieb zákazníkom a zároveň bude chrániť práva a záujmy zamestnancov a jej partnerov.

Budeme sa snažiť, aby tento etický kódex bol jedným z mechanizmov, ktorý spoločnosti pomôže vytvoriť a udržať vyšší morálny štandard správania.

1. Cieľ a význam Etického kódexu PavCo, s.r.o.

Etický kódex je oficiálny firemný dokument. Predstavuje súhrn etických princípov, noriem a pravidiel, ktoré sú záväzné pre každého zamestnanca spoločnosti nezávisle od toho, akú funkciu vykonáva, ako aj pre všetkých, ktorí vystupujú v jej mene.

Cieľom Etického kódexu je regulovať správanie všetkých zainteresovaných v súlade s vyžadovanými etickými normami tak, aby sa dosiahol vyšší morálny štandard v podnikovej kultúre a aby sa PavCo, s.r.o.. stala dlhodobo uznávanou a dôveryhodnou spoločnosťou.

2. Záväzok PavCo, s.r.o. voči zákazníkom

Každý zo zamestnancov musí mať pri akejkoľvek činnosti na zreteli, že naša spoločnosť je orientovaná zákaznícky. Preto vo vzťahu k zákazníkom musí vždy vychádzať z úcty k nim a urobiť všetko preto, aby bol zákazník so službami PavCo, s.r.o. spokojný. Vždy sa správa k zákazníkom profesionálne, zdvorilo, čestne a ústretovo.

Dbáme na ochranu majetku zákazníka a jeho dobrého mena. Zaväzujeme sa k diskrétnosti o informáciách o stave majetku zákazníka, alebo iných skutočnostiach, o ktorých sme sa dozvedeli pri výkone práce v priestoroch, ktoré patria zákazníkovi.

PavCo, s.r.o. vynakladá všetko úsilie, aby si v podnikateľskom prostredí i vo verejnosti získala a udržala povesť spoľahlivej a dôveryhodnej spoločnosti. Preto sa k svojim obchodným partnerom a investorom správa vždy korektne, otvorene a čestne.

3. Záväzok PavCo, s.r.o. voči svojim zamestnancom

PavCo, s.r.o. si uvedomuje, že jej rozvoj závisí od odbornosti, poctivosti, zodpovednosti a lojality zamestnancov. Váži si každého svojho zamestnanca, ktorý preukáže uvedené vlastnosti a dbá, aby všetci mali vytvorené optimálne podmienky na svoj ďalší odborný rast a dôstojné podmienky na prácu.

PavCo, s.r.o.dôsledne dodržiava všetky predpisy spojené s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci. Zároveň od každého zamestnanca požaduje, aby bezvýhradne rešpektoval bezpečnostné predpisy a normy a dbal, aby svojím konaním neohrozil seba, spolupracovníkov, zákazníkov.

PavCo, s.r.o. buduje podnikovú kultúru založenú na modernizácii a otvorenosti k všetkému novému a progresívnemu. Preto sa nebráni nijakej konštruktívnej a slušnej kritike, ktorá prispieva k rozvoju spoločnosti, prípadne ju ochráni pred morálnou a materiálnou škodou.

4. Záväzok zamestnancov voči PavCo, s.r.o.

Každý zamestnanec PavCo, s.r.o.pri výkone svojho povolania vynakladá maximálne úsilie na samovzdelávanie, zdokonaľovanie sa v práci, prispôsobuje sa pokroku a vývoju.

Každý zamestnanec PavCo, s.r.o.je zároveň aj jej reprezentantom, preto v styku so zákazníkom a v obchodných rokovaniach koná tak, aby nepoškodil majetok a dobré meno spoločnosti.

Každý zamestnanec musí byť lojálny voči spoločnosti. Na verejnosti poskytuje o PavCo, s.r.o. len také informácie, ktoré sú verejne dostupné. Je neprípustné, aby zamestnanec vynášal interné informácie.

Každý zamestnanec vyvíja maximálne úsilie, aby sa všetky problémy a konflikty riešili vnútri spoločnosti a nevynášali sa na verejnosť.

Každý zamestnanec je povinný predchádzať konfliktu záujmov. Konflikt záujmov vzniká vtedy, keď súkromné aktivity zamestnanca, alebo jeho najbližších príbuzných zasahujú negatívne do jeho pracovných činností a ohrozujú záujmy spoločnosti.

Zamestnanci chránia majetok PavCo, s.r.o. a nepoužívajú ho na súkromné účely. Pri používaní firemných telefónov, mobilov, áut, počítačov atď. dbajú na dodržiavanie vnútorných predpisov. Keďže pracovný čas je majetkom spoločnosti, zamestnanci ho nevyužívajú a vybavovanie súkromných záležitostí.

Nikto zo zamestnancov PavCo, s.r.o.nesmie na firemných počítačoch používať softvér, ktorý nie je zakúpený legálne.

Každý zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o interných záležitostiach spoločnosti aj po skončení pracovného pomeru.

Každý zamestnanec PavCo, s.r.o.sa správa tak, aby nevyvolával konflikty na pracovisku, prípadne, aby sa im vyhol. Ak však vznikne problém, alebo konflikt v medziľudských vzťahoch, má vynaložiť všetko úsilie, aby sa tento konflikt vyriešil pokojným a kultúrnym spôsobom.

Každý zamestnanec PavCo, s.r.o. sa vyhýba konfliktom so zákazníkmi, ak však vznikne problém v komunikácii so zákazníkom a nevie ho sám vyriešiť, požiada o spoluprácu pri jeho riešení svojho nadriadeného.

5. Záväznosť etického kódex

Etický kódex PavCo, s.r.o. je záväzný pre každého zamestnanca spoločnosti, nezávisle od veľkosti a formy jeho pracovného úväzku, ako aj pre všetkých, ktorí reprezentujú PavCo, s.r.o. alebo vystupujú v jej mene.

Etický kódex nadobúda platnosť a účinnosť po schválení spoločníkmi spoločnosti dňom 1.9.2019.